Försäljningsvillkor

Version 2018:1 gäller från och med den 20 november 2018.

Försäljningsvillkor
  
Inledande bestämmelser
 
1. Tillämplighet
Polarvarg AB:s (”Polarvarg”) Allmänna Försäljningsvillkor – Företag gäller för leverans av produkt(er) och/eller installationstjänst till kund från och med ovan angivet datum och kan ersättas av kommande publicerade försäljningsvillkor i framtiden om så sker, gäller de fortsättningsvis.
 
Särskilda bestämmelser för leverans av produkt, tjänst respektive installationstjänst återfinns under respektive rubrik nedan. Vidare återfinns allmänna bestämmelser under särskild rubrik tillämpliga på samtliga leveranser. (NB! All installationsassistans är förtillfället ej möjlig att mottaga/ beställa, därmed alla villkor berörande detta förbi ses under ex. punkt 13. Omfattning och genomförande och övrig text som berör installation om eller utförd av Polarvarg eller omnämd samarbetspartner. Maila oss gärna vid frågor gällande detta, via kontaktformulär eller direkt på info@polarvarg.se).
 
Dessa Allmänna Försäljningsvillkor gäller i tillämpliga delar om inget annat avtalats.
Om du handlar som konsument så gäller istället Allmänna Försäljningsvillkor – Konsument.
 
 
Särskilda bestämmelser för leverans av produkt
 
2. Produktinformation
Varorna som presenteras på Polarvargs webbsida utgör Polarvarg's ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på Polarvarg's webbsida och i övriga publikationer har informationen på webbsidan företräde.
 
3. Priser och frakt
Aktuella priser på produkter lämnas på Polarvarg's webbsida som uppdateras i realtid. Priserna anges i SEK och är inklusive moms. Kostnad för frakt tillkommer. Polarvarg äger rätt att ändra priserna utan föregående avisering. På webbsidan angivet pris gäller om inget annat särskilt överenskommits.
 
Frakt tillkommer på samtliga leveranser där installation/ montering avböjts, då tar annan avgift (så som installation m.m.) vid och täcker denna helt. Den totala fraktkostnaden räknas ut vid fakturering av ordern då det framgår vad försändelsen väger, om försändelsen är skrymmande, om försändelsen måste levereras på pall eller om den omfattar flera kollin. Ej utlösta paket debiteras en avgift.
 
4. Betalningsvillkor och säkerhet
Betalning kan erläggas genom betalning via faktura (eller delbetalning via Polarvarg, 3 eller 6 månader är de alternativ som erbjuds). Fakturering sker efter särskild kreditprövning genomförts. Vid val av (3 eller 6 månders) uppdelad fakturering, skickas samtliga fakturor i ett första utskick (det är sedan kunden som ansvarar för att betalning sker på utsatta datum, enligt satta förfallodatum, enligt överenskommelse och bestämmelser för uppdelad fakturering).

Faktura ska betalas så att fakturabeloppet finns tillgängligt på Polarvarg's bankkonto senast trettio (30) dagar från fakturadatum. Detta gäller även vid uppdeladfakturering och på angivet förfallodatum). Vid försenad betalning har Polarvarg rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagstadgad påminnelseavgift och inkassoavgift, innefattande indrivningskostnader.

Polarvarg tar inte ut en faktureringsavgift per faktura om kunden begär pappersfaktura. Felaktigheter i en faktura från Polarvarg måste reklameras senast på förfallodagen. Om reklamation inte gjorts i tid kan felaktigheten inte göras gällande mot Polarvarg.
Produkterna förblir Polarvargs egendom till dess full betalning erlagts. Om det finns skäligt tvivel avseende kundens betalningsförmåga, har Polarvarg rätt att förkorta kredittiden, kräva förskottsbetalning eller annan säkerhet för framtida leveranser.
 
5. Beställning och orderbekräftelse
Genom att genomföra ett köp hos Polarvarg accepterar kunden dessa 'Allmänna Försäljningsvillkor'. Genom att acceptera villkoren förbinder sig kunden att följa villkoren i sin helhet.

Vid orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse rubricerad "Tack för din order" via mejl. Denna mottagningsbekräftelse utgör information om innehållet i beställningen.
 
6. Leverans
Leverans sker inom Sverige och av Polarvarg anlitad transportör eller budfirma med leveransvillkor: Fritt Polarvarg's lager. Risken för leveransen går över på kunden när produkten lämnats av Polarvarg till transportör.
Polarvarg bär inte något som helst ansvar för leveransförsening, oavsett om förseningen beror på försening hos transportör, försening eller restnotering hos produkttillverkaren eller annat förhållande.
 
7. Återköp
Polarvarg accepterar under förutsättningarna nedan återköp av en produkt ur ordinarie sortiment under fjorton (14) dagar från beställningstillfället enbart för privatpersoner, där köp genomförts enbart via Polarvarg’s hemsida (E-butik). Produkten ska vid återköpsretur vara oanvänd och returneras i obruten originalförpackning, fri från smuts, märkning och skador. Kunden ska betala frakt för återköpsreturen och eventuell återköpsavgift. Fraktkostnad och eventuell återköpsavgift belastar kundens eventuella tillgodohavande hos Polarvarg eller faktureras separat. 
 
Vid önskemål om återköp ska kund kontakta Polarvarg, företrädesvis via mail eller kontaktformulär på Polarvarg's webbsida. Observera att ett erhållande av ’mottagit ärende’ eller utskickande av retursedel inte innebär att Polarvarg godkänt återköpet. Kunden ska returnera produkten till Polarvarg tillsammans med kopia på ordersedel samt med uppgift om orsak. Retur godkänd av Polarvarg ska vara Polarvarg tillhanda senast 10 dagar efter det att kunden erhållit godkännandet. Frakten ska vara betald och produkten ska vara väl förpackad i ett godkänt ytteremballage. Kunden står risken för produkten vid transport.
 
Returer som inte godkänns för återköp återsänds till kunden på kundens bekostnad. Godkända returer krediteras kunden efter avdrag för eventuell returkostnad. Godkännande av retur förutsätter uppfyllande av ovan nämnda åtaganden.
 
8. Transportskador
Kunden ska vid mottagandet kontrollera de levererade produkterna. Transportskada ska på ankomstdagen av leveransen anmälas till transportör samt till Polarvarg, företrädesvis via mail eller kontaktformulär på Polarvarg's webbsida. Dolda transportskador som inte upptäckts eller borde ha upptäckts vid leveransen, ska reklameras så snart det kan ske och under alla förhållanden inom en vecka från mottagandet av leveransen. Om kund inte reklamerar transportskador inom angivna tidsfrister förlorar kunden rätten att göra gällande anspråk mot transportören och Polarvarg.  
 
9. Reklamation
Kunden ska vid mottagandet kontrollera produkten/leveransen. För att få åberopa att en produkt/leverans är felaktig ska kund omedelbart efter det att denne upptäckt felet reklamera felet till Polarvarg, dock senast 10 dagar från fakturadatum samt på visst angivet sätt returnera produkten.
 
Vid reklamation ska kund kontakta Polarvarg, företrädesvis via mail eller kontaktformulär på Polarvargs webbsida. Observera att ett erhållande av ’mottagit ärende’ eller utskickande av retursedel inte är att likställa med godkänd reklamation.
 
Reklamationen är giltigt under 14 dagar under vilken tid produkten ska ha kommit Polarvarg tillhanda. Vid retur av produkten ska returfrakten till Polarvarg vara betald. Vidare ska ordernummer, faktura och uppgift om giltigt reklamationsärende jämte en detaljerad redogörelse av felet medfölja produkten. Vid felaktig reklamation har Polarvarg rätt att återsända produkten till kunden och att ta ut fraktavgift. Returer ska återsändas väl förpackade i godkänt emballage (t ex brun wellpappkartong). Kunden står risken för produkten vid transport. Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. Polarvarg förbehåller sig rätt till produktkontroll av produkten samt debitering av testavgift om produkten inte skulle vara felaktig och reklamationen därmed inte accepteras.
 
10. Garanti
Garantier på varor lämnas på 1 år vid fastställt fabriksfel. Polarvarg lämnar inga ytterligare garantier.
Vid installation lämnas ytterligare garantier, när utrustning monterats/ installerats av Polarvarg eller av anförtrodd underleverantör och är kvar på den plats utrustningen installerades vid installationsdatumet. Garanti gäller ej vid; flyttad utrustning eller felaktigt (efter)installerad utrustning, utrustning behandlats felaktigt och går emot Polarvarg's rekommendationer eller övrig information gällande produkten(webbsida, mail, etc) och dess utformning/ användningsområde med övriga bestämmelser.
 
11. Ansvar
Föreligger fel som Polarvarg ansvarar för åtar sig Polarvarg att, efter eget val, avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpeskillingen. Polarvarg har rätt att hänvisa kund direkt till anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Polarvarg är inte ansvarig för produkters kompatibilitet med andra produkter i Polarvargs sortiment eller med kundens befintliga utrustning, om inte annat uttryckligen angetts av Polarvarg eller framgår av produktvillkor som tillhandahållits av Polarvarg. Polarvarg's ansvar vid fel i produkt är begränsat till vad som anges ovan och kunden kan inte rikta andra anspråk mot Polarvarg med anledning av fel. Polarvarg ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador eller följdskador, såsom produktionsbortfall eller utebliven vinst, eller andra skador till följd av omöjlighet eller svårighet att använda utrustning som levererats eller ta ut information, eller för förlust av data.
 
Det totala ansvar som kan uppkomma för Polarvarg gentemot kund (inklusive ansvar för handlingar eller underlåtenhet av Polarvarg's anställda, representanter eller underleverantörer samt ansvar relaterat till prisavdrag, omleverans eller liknande) är begränsat till det totala pris som betalats av kunden för produkter som beställts.
 
12. Teknisk support
För teknisk support och användarstöd hänvisar Polarvarg kunden att maila eller via kontaktformulär återkoppla gällande eventuellt problem. Teknisk support sker i mån av tid och ingår ej i priset (viss support ingår vid beställning av tilläggstjänsten; installation/ montering) inom alla Polarvarg's produkter/ tjänster automatiskt.
 
13. Omfattning och genomförande
Polarvarg ska utföra den överenskomna tjänsten (” Installation/ Montering”) på ett ett sätt som passar kundens behov.
 
Polarvarg får anlita underleverantör för utförande av Tjänsten. Om Polarvarg anlitar underleverantör ansvarar Polarvarg för såväl Polarvarg's som underleverantörens arbete gällande Tjänsten, men begränsas till att utrustningen som köpts av Polarvarg installerats så att det fungerar som produkten utlovats på sidan 'Butik'. Det är kunden som är ansvarig att lagar & regelverk efterföljs, då denne är ägaren av utrustningen. Det är kunden(ägaren) av utrustningen som är ansvarig för hur produkter beställda ur Polarvarg's E-butik(sortiment) nyttjas och det är enbart denne som bär ansvar vid eventuella problem/regelbrott m.m.
 
Kunden ska ge Polarvarg tillgång till all information och allt underlag som krävs för att Polarvarg ska kunna utföra och leverera Tjänsten i enlighet med avtalet. Om Tjänsten ska utföras i kundens lokaler/ byggnader ska Polarvarg få tillgång till lokalerna i den utsträckning som krävs för att kunna utföra Tjänsten.
 
Viktig: Kunden ansvarar för att det finns 220 V uttag vid varje önskad placering där kameror/ produkten kräver så. Om detta saknas kommer Tjänsten att utföras enligt önskemål gällande placering, där kunden efter leverans ansvarar för att få igång paketet utan ansvar för Polarvarg eller anlitad underleverantör att behöva återkomma.
 
Maxhöjd vid montering av kameror/ produkter är 2,5-3 meter eller den höjd som på plats enkelt går att fästa utrustningen på utan andra hjälpmedel som Polarvarg eller underleverantör medtagit inför leveransen.
 
14. Ersättning m.m.
Polarvarg har rätt till ersättning enligt Polarvarg's vid var tid gällande prislista. Om Parterna har avtalat om annat pris än vid var tid gällande prislista har Polarvarg rätt att en gång per kalenderår justera avtalade priser i enlighet med förändringar inom marknadens förändringar och kostnader för produktion.
 
Polarvarg's ersättning anges inklusive moms och andra eventuella tillkommande skatter och avgifter hänförliga till Tjänsten framgår separat på fakturan.
 
Polarvarg har rätt till ersättning för utlägg enligt vad som överenskommits mellan Parterna.
 
Polarvarg utför Tjänsten under ordinarie arbetstider enligt vid var tid gällande prissättning. Polarvarg har rätt till ersättning för arbete utanför ordinarie arbetstid enligt vid var tid gällande prissättning/ överenskommelse görs med kunden.
 
14. Betalningsvillkor och säkerhet 
 
Vid betalning till Polarvarg gäller följande;
 
Faktura ska betalas så att fakturabeloppet finns tillgängligt på Polarvargs bankkonto senast trettio (30) dagar från fakturadag (eller på angivet förfallodatum, gäller vid vald delbetalning 3 eller 6 månader). Vid försenad betalning har Polarvarg rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagstadgad påminnelseavgift och inkassoavgift, innefattande indrivningskostnader.
 
Polarvarg tar ut inte ut en faktureringsavgift per faktura om kunden begär pappersfaktura. Felaktigheter i en faktura från Polarvargmåste reklameras senast på förfallodagen. Om reklamation inte gjorts i tid kan felaktigheten inte göras gällande mot Polarvarg.
 
Om det finns skäligt tvivel avseende kundens betalningsförmåga har Polarvarg rätt att förkorta kredittiden, kräva förskottsbetalning eller kräva annan säkerhet för utförandet av Tjänsten (installation/ montering).  
 
15. Beställning och orderbekräftelse
Genom att beställa produkter samt tillhörande Tjänst (så som installation/ montering) accepterar kunden dessa 'Allmänna Försäljningsvillkor'. Genom att acceptera villkoren förbinder sig kunden att följa villkoren i sin helhet.
 
Bindande avtal kommer till stånd vid orderbekräftelse till kunden via E-butiken eller  andra kontrakt som klargör affären mellan båda parter.
 
16. Ansvar
Föreligger fel i Tjänsten (så som installation/ montering) som Polarvarg ansvarar för åtar sig Polarvarg att, efter eget val, avhjälpa felet genom reparation eller omleverans, förutsatt att reklamation har skett i enlighet med vad som anges i dessa 'Allmänna Försäljningsvillkor'. Om Polarvarg väljer att inte avhjälpa felet eller att genomföra en omleverans har kunden rätt till skäligt avdrag på ersättningen för det utförda arbetet (skäligt avdrag kan enbart baseras på kundens kostnad gentemot Polarvarg för den beställning som ärendet gälller).
 
Polarvarg ansvarar inte för fel som beror på hårdvara, programvara, annan utrustning eller Tjänster som inte tillhandahållits av Polarvarg. Om Tjänsten/ Produkten består i rådgivning är Polarvarg's ansvar begränsat till sådan rådgivning baserad på den information som kunden tillhandahållit. Polarvarg tar inget ansvar för de beslut som kunden fattar mot bakgrund av den tillhandahållna rådgivningen. Det totala ansvar som kan uppkomma för Polarvarg gentemot kund (inklusive ansvar för handlingar eller underlåtenhet av Polarvarg's skadeståndsansvaranställda, representanter eller underleverantörer samt ansvar relaterat till prisavdrag, omleverans eller liknande) är begränsat till det totala arvodetpris som betalats av kunden för Produkt/ Tjänsten vid den senast beställningen.
 
Polarvarg ansvarar under inga omständigheter för (i) indirekta skador eller följdskador, såsom produktionsbortfall, utebliven vinst, eller andra liknande indirekta skador, eller för (ii) förlust av data som uppstår vi användande av våra produkter eller vid installation/ montering på angiven plats/ placering av kund.
 
Ansvarsbegränsningarna under denna punkt gäller inte vid personskada eller om det föreligger uppsåt eller grov vårdslöshet från Polarvarg's sida.
 
Kunden ansvarar själv vid förändringar som kunden själv eller med hjälp av annan gör i kundens (lokal, IT, övrig)miljö där förändringen påverkar produkten, dess funktioner eller själva Tjänsten som Polarvarg levererat till kund. Polarvarg ansvarar inte för fel som uppkommer på grund av att sådana förändringar.
 
17. Reklamation
Kunden förlorar sin rätt att framställa ersättningsanspråk om inte reklamation har skett skriftligen utan dröjsmål, dock senast fjorton (14) dagar efter att den specifika Tjänsten utförts.
 
18. Immateriella rättigheter
Kunden erhåller enbart äganderätten till den utrustning som köpts via Polarvarg.
 
Kunden erhåller inte några immateriella rättigheter relaterade till Produkt/ Tjänst som köpts/ levererats utan tillhör Polarvarg eller tredje man utöver vad som anges ovan. Kunden har inte heller rätt att ändra/ förmedla någon immateriell rättighet som tillhör Polarvarg eller tredje man. För dessa immateriella rättigheter gäller istället de villkor som innehavaren av den aktuella immateriella rättigheten vid var tid tillämpar.
 
19. Avtalstid och upphörande
Köpet gäller från den dagen beställningen inkommit eller avtalet undertecknats av Parterna. (innefattande bindande accept per mejl från behöriga företagsrepresentanter eller muntligen). Om inte annat avtalats, gäller accept eller avtalet som fakturan underlag för Polarvarg att ställa mot kund/ beställare.
 
Utöver ovanstående kan en Privatkund inom 14 dagar meddela Polarvarg angående ånger enligt gällande lagstiftning.
 
 (a) Undantag för företag är om det försätts i konkurs eller likvidation, blir föremål för företagsrekonstruktion eller annars är på obestånd.
 
Kundens rätt att nyttja beställd Produkt/ mottagelse av Leverans/Tjänsten förutsätter att kunden fullgjort sin betalningsskyldighet gentemot Polarvarg.
 
 
Allmänna bestämmelser
 
20. Länkar till tredje parts webbsidor
Länkar på Polarvarg's webbsida kan möjliggöra besökare att lämna Polarvarg's webbsida i nutid/ i framtid. De länkade webbsidorna kontrolleras inte av Polarvarg och Polarvarg bär därför inget som helst ansvar för innehållet på sådana webbsidor eller innehållet i länkarna på sådana webbsidor. Polarvarg tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webbsidor och tillhandahållandet av en länk innebär inget godkännande från Polarvarg av aktuell webbsida.
 
21. Polarvarg's webbsida och immateriella rättigheter
Innehållet på Polarvarg's webbsida ägs av Polarvarg eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom marknadsföringsrättsliga och immaterialrättsliga lagar, vilket innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout etc. inte får kopieras eller på annat sätt användas utan skriftligt godkännande från Polarvarg. Utskrift eller annan kopiering av materialet är tillåtet för eget, privat, icke-kommersiellt bruk. Det är förbjudet att kopiera, spara eller på annat sätt reproducera, bearbeta, ändra, överföra, överlåta, på annat sätt utnyttja eller exploatera materialet eller delar därav utan på förhand givet skriftligt tillstånd av Polarvarg.
 
22. Personuppgifter
När Polarvarg är personuppgiftsansvarig
 
Polarvarg kommer i anslutning till kundens beställningar av produkter och tjänster att behandla personuppgifter om kundens kontaktpersoner (”företagsrepresentanter”) för de ändamål och på de villkor som framgår av Polarvarg's integritetspolicy(under GDPR). Genom att besluta att köpa produkter/ tjänster hos Polarvarg bekräftar kunden att kunden har informerats (eller informerat berörda företagsrepresentanter) om Polarvarg's behandling av deras personuppgifter och inhämtat deras samtycke till behandlingen.
 
23. Tillämplig lag och tvist
Svensk rätt ska tillämpas på dessa 'Allmänna Försäljningsvillkor'. Tvist med anledning av dessa 'Allmänna Försäljningsvillkor' ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Handelskammaren Värmland ('HV'). Skiljeförfarandets säte ska vara Värmland. Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte 'HV' med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska 'HV' också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Värmland. Polarvarg ska därtill alltid ha rätt att ansöka om betalningsföreläggande eller väcka talan beträffande utebliven betalning vid allmän domstol med Värmlands tingsrätt som första instans efter Kronofogde anmälan.
 
24. Force Majeure
Polarvarg äger gentemot kunden rätt att utan ersättningsskyldighet inställa, inskränka eller uppskjuta leverans i den mån fullgörande av leveransen omöjliggörs eller väsentligen försvåras eller fördyras på grund av omständigheter utanför Polarvarg's kontroll, såsom krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, avbrott i allmänna förbindelser, export- och importrestriktioner, laglig reglering eller annat påbud av myndighet i Sverige eller utlandet, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse, eller för fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av ovan nämnda omständigheter.
 
25. Övrigt
Polarvarg förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, innefattande men inte begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.
 
Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer, leverantörers prishöjningar samt för slutförsäljning.
 
De uppgifter som lämnas på Polarvarg's webbsida utgör inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet eller garanti annat än där så är direkt angivet skriftligen till kunden. Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inte annat anges.
 
Kunden har inte rätt att överlåta rättigheter och skyldigheter hänförliga till dessa ’Försäljningsvillkor’ eller ’Allmänna Bestämmelser’.
 
Polarvarg förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa ’Försäljningsvillkor’ eller ’Allmänna Bestämmelser’.